نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران سال 94

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران سال 94 ; نمایشگاه بیست و دوم چاپ و بسته بندی خیلی زود توانست از شبکه های اجتماعی نوین بهره مند گردد و یکی از متفاوت ترین مسیر های تاکنون طی کرده است.

 به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، روند اخبار روزانه این نمایشگاه به نوعی توجه اهالی و دست اندرکاران این صنعت را به خود جلب کرده است و این تا جایی پیشرفته که بیش از 12 هزار متر بیشتر از فضای نمایشگاه درخواست و پیش ثبت نام  صورت گرفته است.

در ادامه نگاهی می کنیم به اخبار این نمایشگاه طی هفته گذشته:

**در سالن 6 نمایشگاه بیست و دوم چاپ دیجیتال و صنعتگران این حوزه استقرار یافته اند.
سالن7 این نمایشگاه نیز با توجه به سیات گذاری های صرت گرفته به سالنامه و سررسید و چاپخانه ها مرتبط اختصاص داده شده است.
سالن 22 ماشین آلات چاپ و صنعت بسته بندی درحال تولید خواهد بود و بازدیدکنندگان از نزدیک با روش های چاپ و تولید در این صنعت آشنا می شوند ...